ارولوژيست برای دریافت نوبت اینترنتی:

برای دریافت نوبت اینترنتی به منوی لیست پزشکان مراجعه کرده و پس از انتخاب گروه پزشکی و نام پزشک مربوطه دکمه گرفتن نوبت را کلیک نمایید

روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
نورولوژيست
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
فوق تخصص ريه
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
پزشکي قانوني
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
فوق تخصص انکولوژي
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
فوق تخصص غدد
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
سه‌شنبه زیور شیرین پور 1403/03/08 12:0-12:30
زیور شیرین پور 1403/03/22 12:0-12:30
زیور شیرین پور 1403/03/29 12:0-12:30
زیور شیرین پور 1403/04/12 12:0-12:30
زیور شیرین پور 1403/04/19 12:0-12:30
گفتاردرماني
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
اعصاب وروان
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
فوق تخصص پيوندکبد وپانکراس
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
پوست ومو
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
فوق تخصص جراح پلاستيک
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
نفرولوژي
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
فوق تخصصي طب نوزادي
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
گوارش
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
دندان پزشک اطفال
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
تغذيه
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
فيزيوتراپيست
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
فوق تخصص قرنيه
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
طب فيزيکي
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
فوق تخصص گوارش
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
جراحي پلاستيک و ترميمي وسوختگي
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
زنان وزايمان
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
پزشک عمومي
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
جراحي عمومي
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
ارتوپد
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
یکشنبه صدری وزیری 1403/03/13 16:0-17:0
صدری وزیری 1403/03/20 16:0-17:0
صدری وزیری 1403/03/27 16:0-17:0
شنبه صدری وزیری 1403/03/12 16:0-17:0
صدری وزیری 1403/03/19 16:0-17:0
صدری وزیری 1403/03/26 16:0-17:0
گوش وحلق وبيني
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
راديولوژيست
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
علوم آزمايشگاه
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
فوق تخصص جراحي توراکس
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
قلب و عروق
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
جراحي مغزواعصاب
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
چشم پزشک
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
بيهوشي
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
داخلي
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
یکشنبه فرنگیس ساکی پور 1403/03/13 9:0-11:0
فرنگیس ساکی پور 1403/03/13 9:0-11:0
فرنگیس ساکی پور 1403/03/13 9:0-11:0
پنجشنبه فرنگیس ساکی پور 1403/03/17 9:0-11:0
فرنگیس ساکی پور 1403/03/17 9:0-11:0
فرنگیس ساکی پور 1403/03/17 9:0-11:0
فرنگیس ساکی پور 1403/03/17 9:0-11:0
فرنگیس ساکی پور 1403/03/17 9:0-11:0
فرنگیس ساکی پور 1403/03/17 9:0-11:0
چهارشنبه فرنگیس ساکی پور 1403/03/16 9:0-11:0
فرنگیس ساکی پور 1403/03/16 9:0-11:0
فرنگیس ساکی پور 1403/03/16 9:0-11:0
فرنگیس ساکی پور 1403/03/16 9:0-11:0
فرنگیس ساکی پور 1403/03/16 9:0-11:0
فرنگیس ساکی پور 1403/03/16 9:0-11:0
شنبه فرنگیس ساکی پور 1403/03/12 9:0-11:0
فرنگیس ساکی پور 1403/03/12 9:0-11:0
عفوني
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
اطفال
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
فوق تخصص جراحي کودکان
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
جراح فک
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
ماما
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری
دندا نپزشک
روزهای هفته پزشک تاریخ زمان کاری

چطوری میتونم کمکتون کنم؟